Thực hiện Công văn số 325/PGD&ĐT-GDTH ngày 01/11/2021 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2021-2022 (gọi tắt là Công văn 325), Phòng GD&ĐT tổ chức sinh ...